Daily Archives: 30 września 2016

 • -

Obowiązki pracodawcy z zakresu prawnej ochrony pracy przy zatrudnianiu pracownika

Jeśli znacie już, obowiązki w zakresie BHP, które ciążą na Was, przy przy zatrudnianiu nowego pracownika, to teraz czas, żeby zająć obowiązkami dotyczącymi prawnej ochrony pracy. Oto one:

Po pierwsze: jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi, iż Wasz nowy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy określonego rodzaju, to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o pracę.

Od 1 września 2016 r. kilka uregulowań w tym zakresie się zmieniło i tak:  spoczywa na Was teraz obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy. Oznacza to, że każdy pracownik przystępujący do pracy musi posiadać pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę. Nowelizacja k.p. z początku roku 2016 skróciła do trzech, katalog umów o pracę, obecnie możemy zawrzeć umowę na: okres próbny, czas określony i czas nieokreślony. Każda umowa o pracę powinna zawierać odpowiednie elementy określone w Kodeksie pracy. Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj pracy, datę zawarcia umowy o prace, warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin pracy.

Trzeba tu wspomnieć o sankcjach. Ustawa nowelizacyjna zmieniła również brzmienie art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, iż za niedostosowanie się do nowych regulacji grozi kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Po drugie: Ostatnia nowelizacja k.p. zmieniła również to, że teraz musicie zapoznać nowego pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Podobnie w przypadku młodocianych, zanim ich dopuścicie do pracy, trzeba ich zapoznać z wykazem lekkich prac.

Po trzecie: nowemu pracownikowi musicie założyć akta osobowe. Powinny być one prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przechowywane w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Macie obowiązek prowadzić te akta w formie pisemnej. Nie oznacza to, że nie może dodatkowo prowadzić ich w formie elektronicznej. Jednakże dla celów dowodowych musi istnieć dokumentacja w formie pisemnej.
W aktach osobowych przechowuje się kopie i odpisy dokumentów. Z przedłożonych przez pracownika dokumentów sporządzacie kopie i samodzielnie poświadczacie ich zgodność z oryginałem.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych (A, B, C) musicie ułożyć w porządku chronologicznym oraz ponumerować; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
Poza aktami osobowymi trzeba też, założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika:

 • kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy;
 • imienną kartę (listę) wpłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
 • kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację – oczywiście, jeśli na danym stanowisku pracy odzież i obuwie robocze, oraz te środki są wymagane.

Po czwarte: udostępniacie nowemu pracownikowi tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji lub zapewniacie dostęp do tych przepisów w inny sposób u Was przyjęty (np: informacja w intranecie, czy na wspólnym dysku). Macie też obowiązek zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Zakres czynności pracownika może stanowić załącznik do umowy o pracę, bądź też może być doręczony pracownikowi w późniejszym terminie. Jedynym warunkiem jest dopełnienie tego obowiązku na początku zatrudnienia, tak aby pracownik przystępując do pracy był poinformowany o zakresie czynności i sposobie ich wykonywania.

I po piąte: w krótkim czasie po zatrudnieniu, trzeba pamiętać jeszcze o paru ważnych obowiązkach, a mianowicie:

 • trzeba w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy zgłosić zatrudnioną osobę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .
 • ze względu na to, iż pracodawca jest płatnikiem zobowiązanym do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, musicie uzyskać od pracownika oświadczenie PIT-2. Pracownik składając w zakładzie pracy PIT-2 określa Wasz zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia kwoty wolnej od podatku.
 • będzie też  konieczne uzyskanie zgody pracownika na przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy Warunkiem przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jest uzyskanie pisemnej zgody pracownika (oświadczenia) na tą formę przekazywania wynagrodzenia za pracę.
 • jeśli Wasz nowy pracownik na świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy ma zawartą informację o obciążeniu wynagrodzenia,  zobligowani jesteście do zawiadomienia wskazanego komornika o zatrudnieniu danej osoby.Zapraszamy na FB

Kategorie

wrzesień 2016
P W Ś C P S N
« maj    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930