PLATFORMA E-LEARNING

Szkolenia dla pracowników

Oferujemy szkolenia dla pracowników admnistracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, nauczycieli, personelu medycznego, przedstawicieli handlowych. Również w angielskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapraszamy na szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Dostępna również angielska i ukraińska wersja językowa. Specjalne szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych.

Szkolenia dla służby BHP

Wkrótce zapraszamy na szkolenie okresowe e-learning dla służby BHP.

Czym się zajmujemy

Nowości

Obowiązki pracodawcy z zakresu prawnej ochrony pracy przy zatrudnianiu pracownika

Tags : 

Jeśli znacie już, obowiązki w zakresie BHP, które ciążą na Was, przy przy zatrudnianiu nowego pracownika, to teraz czas, żeby zająć obowiązkami dotyczącymi prawnej ochrony pracy. Oto one: Po pierwsze: jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi, iż Wasz nowy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy określonego rodzaju, to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o pracę. Od 1

Read More

Najważniejsze obowiązki z zakresu bhp związane z dopuszczeniem nowego pracownika do pracy

Tags : 

Udało Wam się wreszcie znaleźć , odpowiedniego kandydata do pracy i chcielibyście, żeby Szczepan Nowicjusz,  jak najszybciej zabrał się do roboty  🙂 . Pewnie, zależy Wam też na tym, żeby w związku z  zatrudnieniem  Szczepana nie pojawiły się jakieś problemy, na przykład, podczas ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (a ta, z reguły pojawia się w

Read More

Trójwymiarowa teoria wypalenia zawodowego wg Ch. Maslach

Tags : 

Istotę wypalenia zawodowego najpełniej wyjaśnia trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach. Teoria ta sugeruje, że do opisu zjawiska niezbędne będzie scharakteryzowanie trzech elementów składowych wypalenia zawodowego: wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych. Według autorki syndrom „burnout” rozwija się w następującej kolejności : Wyczerpanie emocjonalne – objawia się zniechęceniem do pracy, coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami

Read More

Etapy wypalenia zawodowego

Tags : 

Ciekawy opis procesu wypalenia proponują psychologowie z American Psychology Association, którzy wyróżniają w nim pięć charakterystycznych etapów, określając je obrazowo jako : miesiąc miodowy (honeymoon) – okres zauroczenia pracą i pełnej satysfakcji z osiągnięć zawodowych. Pracownik jest pełen energii, optymizmu i entuzjazmu, przebudzenie (awaking) – na tym etapie człowiek usilnie stara się by jego idealistyczny

Read More

Podmiotowe i organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego

Tags : 

Christna Maslach twierdzi, iż przyczyną syndromu wypalenia zawodowego jest niezgodność między osobą a środowiskiem pracy. To niedopasowanie może się przejawiać w sześciu obszarach : Nadmierne obciążenie pracą – obciążenie jest kluczowym wymiarem życia organizacji, z punktu widzenia organizacji większe obciążenie pracą oznacza wydajność, z perspektywy pracownika obciążenie pracą to czas i energia. Znalezienie kompromisu między

Read More

Konsekwencje stresu w pracy zawodowej

Tags : 

Nadmierne i przedłużające się działanie stresu zawodowego może prowadzić do różnego rodzaju następstw w funkcjonowaniu pracownika, z których za najistotniejsze można uznać : zmiany w stanie zdrowia – dolegliwości, zaburzenia i choroby somatyczne; zmiany w sferze emocjonalno-poznawczej – wzrost napięcia psychicznego, lęk, irytacja, obniżone samopoczucie, stany depresyjne, skłonności do hipochondrii, osłabienie kontroli emocji, zaniżona samoocena,

Read More

Wpływ stresu na funkcjonowanie organizacji

Tags : 

Jeżeli duża liczba pracowników odczuwa stres w pracy bądź jego skutki, problem staje się istotny z punktu widzenia organizacji. Wysuwane są sugestie, że jeśli około 40% pracowników w danej grupie ma do czynienia z problemami związanymi ze stresem, wówczas można stwierdzić, że zdrowie organizacji jest w jakimś sensie upośledzone . Może to powodować wiele zaburzeń

Read More

Stres a wypadki przy pracy

Tags : 

Z ocen Eurostatu i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia wynika, iż stres związany z pracą zawodową to jeden z czynników powodujących 5 mln wypadków przy pracy (następstwem każdego z nich jest co najmniej trzydniowa absencja) . Wykazanie przyczyny między stresem a zaistniałym wypadkiem nie jest sprawą prostą. Wypadek przy pracy zgodnie z ustawą wypadkową występuje,

Read More

Implikacje zdrowotne stresu

Tags : 

Warto pamiętać o tym, że nie każdy stres jest szkodliwy dla człowieka. Może być on też pozytywną siłą motywującą, poprawiającą zdrowie i jakość życia. Mamy wtedy do czynienia ze stresem konstruktywnym, pozytywnym, tzw. „eustresem” . Jego przeciwieństwem jest stres destruktywny, określany pojęciem „dystresu”. Wpływ stresu na zdrowie, zilustrowany na poniższym rysunku pokazuje, że wraz ze

Read More

Grupy pracownicze szczególnie narażone na stres

Tags : 

Właściwie przedstawiciel każdego zawodu może i zwykle jest narażony na stres. Zjawisko to wiąże się z odpowiedzialnością, nowymi wyzwaniami, próbami sprostania obowiązkom oraz z codziennego kontaktu z ludźmi. Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, psychospołeczne problemy zdrowotne występują najczęściej w sektorach „edukacji”, „służby zdrowia i pomocy społecznej”, „służb mundurowych” oraz „transportu i

Read More

Teoretyczne podstawy i specyfika stresu organizacyjnego

Tags : 

Stres jest obecny w naszym życiu niemal każdego dnia. W każdym aspekcie życia, szczególnie w czasach postępującej konkurencji, rosnącej ilości informacji, coraz większej presji na osiąganie sukcesów w pracy, człowiek często bywa narażony na sytuacje napięcia i przeciążeń. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie: co to jest stres? Definicji stresu nie można postrzegać wyłącznie jako problem

Read More

Jak uniknąć wypalenia zawodowego

Tags : 

Wypalenie zawodowe nie jest tylko problemem jednostki. Należy pamiętać, że zachowanie pracownika w miejscu pracy jest albo kosztotwórcze, albo wydajne. Skuteczna strategia zarządzania ryzykiem związanym z zachowaniami w pracy musi nie tylko uwzględniać, jakie zachowania mogą wystąpić, ale także z jakiego powodu się pojawiają. Dlatego też, profilaktyka powinna dotyczyć wspólnego obszaru działania pracownika i pracodawcy

Read More

Czynniki stresogenne występujące w pracy zawodowej

Tags : 

Jedną z podstawowych właściwości stresu jest olbrzymia różnorodność czynników, które mogą go wywoływać . Stresory, czyli czynniki wywołujące stres w miejscu pracy, to wydarzenia lub okoliczności, które powodują u pracownika poczucie, że stawiane mu wymagania przerastają możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji. Można wyróżnić kilka typów stresorów : stresory będące częścią wykonywanej pracy – rożnego

Read More

Radzenie sobie ze stresem zawodowym

Tags : 

Radzenie sobie jest ważnym elementem całego procesu stresowego. Jednak mimo wielu lat badań jest ono najsłabiej zrozumiane. Teza ta jest szeroko prezentowana w literaturze. Według Lazarusa radzenie sobie ze stresem ma trzy główne cechy. Po pierwsze, jest to proces: jest to coś co dana osoba naprawdę myśli i robi w stresującej sytuacji. Po drugie, jest

Read More

Wypalenie zawodowe – charakterystyka, istota

Tags : 

Praca odgrywa coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka, gdyż jest on coraz bardziej skłonny czerpać z niej poczucie sensu swojej egzystencji. Takie dowartościowanie pracy wydaje się zjawiskiem korzystnym. Niestety, ma to też ujemne skutki, gdy sukces zawodowy staje się wartością nadrzędną, przysłaniającą wszystkie inne oraz, gdy stres spowodowany pracą zawodową doprowadza do zjawiska określanego

Read More

Stres jako istotny czynnik ryzyka zawodowego

Tags : 

Od prawie piętnastu lat polscy pracodawcy mają obowiązek oceniać ryzyko zawodowe i informować pracowników o wynikach tej oceny. Estymacja ryzyka ma być oceną kompleksową, obejmującą wszystkie elementy ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku. W praktyce okazuje się jednak, że choć w kartach oceny ryzyka zawodowego sygnalizuje się istnienie zagrożeń psychospołecznych w postaci zdarzeń stresowych,

Read More

Bo warto dbać o bezpieczeństwo